lubosh 10. jan 2024

Prinavrátenie

Si účastný toho, čo nám všemohúci Boh poslal v tomto veku? Nebolo takého dňa v akom práve žijeme. Toto je čas obnovenia a prinavrátenia všetkých vecí.


Podľa zasľúbenia Božieho Slova nám boli prinavrátené pravdy stratené počas vekov denominácií. Sme Boží slobodní ľudia, ktorí patria Kristovi a nie sú vlastníctvom žiadnej organizácie.

A nahradím (prinavrátim) vám roky, ktoré požrala kobylka, pažravá chrobač, chrúst a húsenica...

Joel 2:25

A tak čiňte pokánie a obráťte sa aby sa vystrely vaše hriechy, aby prišly časy občerstvenia od tvári Pánovej, a aby poslal predurčeného vám Krista Ježiša, ktorého však musí prijať nebo až do časov napravenia (prinavrátenia) všetkého, o čom hovoril Bôh skrze ústa všetkých svojich svätých prorokov od veku.

Skutky 3:19-21

Plnosť Ducha Božieho je vyliata na Božiu Cirkev, aby dozrela a bola pripravená na odohranie záverečných taktov Božej symfónie v čase konca.

Očakávame vychvátenie Cirkvi, ktoré čoskoro nastane. Boží ľud musí byť ale pripravený a hotový prijať Svojho Pána.

Potrebujeme odmietnuť všetko, čo nie je Božie Slovo a prijať všetko, čo ním je. Musíme sa oddeliť od každej nevery aby sme mohli byť nájdení vo viere, ako povedal Pán v Luk.18:8

Avšak keď prijde Syn človeka, či aj najde vieru na zemi?

Luk.18:8

Potrebujeme Božie prostriedky, aby sme boli prijatí a akceptovaní pred Ním. On ich poslal, aby si aj ty z nich čerpal.

"Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes i naveky."

Žid.13:8

Sme svedkami mocného potvrdenia živého Boha na scéne na konci cirkevných vekov. Ježiš Kristus zostal dokázaný ako ten istý - On stále koná divy a zázraky, stále zjavuje pravdu a vyslobodzuje z hriechu, denominačných pút tradícií a falošných doktrín a produktov z diablovej dielne.

  • Či vieš, že posledný, siedmy posol už bol na zemi?
  • Či vieš, že tajomstvá 7-krát zapečatenej Knihy vykúpenia boli zjavené?
  • Či vieš, že tajomstvo Božstva a správneho krstu bolo prinavrátené?
  • Či vieš, že Nevesta Kristova tu má službu a čoskoro bude vzatá vo vytrhnutí a potom nastane veľké súženie na zemi, aké tu ešte nebolo?
  • Či vieš, že všetky udalosti vo svete, náboženskej a politickej sfére presne zapadajú do proroctiev Biblie?
  • Či žiješ na úrovni Bohom-daných privilégií a si pripravený na Príchod Pánov?


"Posolstvo času konca má pripraviť Nevestu a pripraviť Ju na vytrhnutie. Čo to môže urobiť? Podľa Malachiáša 4, to je priviesť ich späť do viery, ktorá bola raz darovaná svätým. Priviesť ich späť do viery otcov. Tá Letničná časť v čase prinavrátenia. „Ja prinavrátim, hovorí Pán.“ To je skutočná Evanjelizácia času konca"

-- W. M. Branham, Evanjelizácia času konca, 62-0603

"Ak chcete ďalšie miesto Písma, vezmime tu, Zjavenie 10. Tam stojí, „V tej hodine, v čase toho posledného anjela, siedmeho anjela, siedmeho posla, keď začne trúbiť, tajomstvo Božie bude dokonané.“ Vidíte, prinavrátenie naspäť do Slova. Biblia povedala, že tento posol týchto posledných dní ich prinavráti naspäť znovu do originálnej viery, späť do viery otcov. Ale myslíte si, že oni to prijmú? Nie veru! V tých posledných dňoch On navráti znovu originálne Slovo, ako povedal v Malachiášovi 4, ktoré ona utratila."

-- W. M. Branham, Tretia Pečať, 63-0320

"S prinavrátením Slova sme prijali prinavrátenie moci."

-- W. M. Branham, Jehova Jireh, 64-0402

Ponor sa do Božích právd a dovoľ Bohu, aby ťa mohol uviesť do všetko, čo ako dedič Boží skrze Krista vlastníš: