lubosh 24. jan 2024

Prebudenie

Ešte krátku chvíľu, a svet ma viacej neuvidí, ale vy ma uvidíte, lebo ja žijem, aj vy žiť budete.

Ján 14:19

Povstaň a svieť, Jeruzaleme! Lebo prišlo tvoje svetlo, a sláva Hospodinova vzišla nad tebou! Lebo hľa, tma pokryje zem a mrákava národy, ale nad tebou vzíde Hospodin ako slnko rána, a jeho sláva sa bude vidieť nad tebou.

Izaiáš 60:1,2

Existuje mnoho vecí v Božom Slove, ktoré mnohí Kresťania ešte buď neobjavili, alebo majú nejakú koncepciu, ktorá nie je zhodná s tým, čo Boh zjavuje, vyjadruje a koná.

Boh nie je historickým Bohom. On žije dnes tak isto ako žil v biblických časoch.

Žijeme v čase, kedy sa Kresťanstvo dostalo do úplneho duchovného spánku, zostalo otupené na Božie konanie a zjavenie pravdy Slova, pretože ľudské dogmy a teórie denominácií zbavili Božie Slovo moci, tak ako to Pán Ježiš hovoril vo svojom čase farizejom. Je to tá veľká temnosť nad ľuďmi, o ktorej prorokoval Izaiáš (Iz.60:2)

Avšak tá dobrá správa je, že Boh práve v takomto čase zobúdza Svoj vyvolený ľud, pretože sa priblížil Príchod Pánov, Boh poslal Svoje Svetlo a Jeho Nevesta musí byť pripravená na skoré vzatie.

Mali sme rôzne prebudenia v cirkevných vekoch, reformácie, hnutia, ktoré priniesli na scénu určitú časť pravdy a nepochybne mal Boh svoj ľud pri každom jednom z nich.

Žijeme ale v čase tesne pred druhým Príchodom Krista a je potrebné niečo viac. Zostalo mnoho stratených koncov a bolo vybudovaných množstvo denominácií, ktoré prinášajú len vlastné prebudenia v počte nových členov.

Kristus chce kvalitu, nie kvantitu. On si Svojich pozná a volá ich Hlasom Slova a Ducha. Jeho zjavenie sa je tou atrakciou pre Jeho Nevestu, a to je to, čo ju prebúdza.

Môžeme o Bohu a Jeho Slove veľa vedieť, ale či je to oživené Duchom?

Prebudenie, nespočíva v privedení viac členov. Prebudenie nespočíva v počte obrátených, hoci tie veci idú spolu s prebudením. Ale prebudenie znamená „oživenie toho, čo už máte“.

Nevesta nemala do času otvorenia siedmich Pečatí prebudenie. Nebolo tam ešte žiadne prebudenie, žiadna manifestácia Božia, aby rozhýbala Nevestu. Na prebudenie Nevesty bude treba tých sedem neznámych hromov, aby ju znovu prebudil. On to zasľúbil a On to aj poslal.

Ameň, ameň vám hovorím, že prijde hodina a je teraz, keď mŕtvi počujú hlas Syna Božieho, a tí, ktorí počujú, budú žiť. Lebo jako má Otec život sám v sebe, tak dal aj Synovi, aby mal život sám v sebe. A dal mu právo a moc konať i súd, pretože je Synom človeka.

Ján 5:25-27

Aj vás, ktorí ste boli mŕtvi vo svojich previneniach a vo svojich hriechoch, v ktorých ste kedysi chodili podľa veku tohoto sveta, podľa kniežaťa mocností povetria, ducha to, ktorý teraz pôsobí v synoch neposlušnosti, medzi ktorými sme kedysi aj my všetci obcovali v žiadostiach svojho tela robiac to, čo sa zachcievalo telu a mysliam, a boli sme prírodou deťmi hnevu jako aj ostatní. Ale Bôh súc bohatý v milosrdenstve pre mnohú svoju lásku, ktorou nás zamiloval, aj keď sme boli mŕtvi v previneniach, spolu nás oživil s Kristom - milosťou ste spasení - a spolu vzkriesil a spolu posadil v ponebeských oblastiach v Kristu Ježišovi, aby v nasledujúcich vekoch ukázal nesmierne bohatstvo svojej milosti dobrotou na nás v Kristu Ježišovi.

Ef.2:1-7

Nech má Slovo Božie prvenstvo, to je to, čo potrebujeme - prebudenie. Zmytie všetkej nevery a všetkých chrobákov a povier a rôznych vecí. Príďte a vidzte, že Boh je stále Bohom. To je to, kvôli čomu máme prebudenia.

Musíme zostávať v prebudení, sústavne sa oživovať každý deň. Pavol povedal, že musí denne zomierať, aby Kristus mohol žiť. (1.Kor.15:31) A my nikdy nesmieme nechať zomrieť to prebudenie v nás.

Keď duchovná Nevesta začína mať prebudenie, keď sa ona začína navracať a dávať sa do jednej línie so Slovom Božím, v tom čase preletí posolstvo, aby chytilo Nevestu, tú vyvolenú ženu.

Ľudia sa všade dožadujú prebudenia. Ako chcú mať prebudenie, keď samo Slovo nemôže účinkovať medzi ľuďmi? Ako to môže byť, keď zapierajú samo prebudenie? Dobre o nich hovoril prorok, „forma pobožnosti.“ Ich vlastné formy tam vtedy zapierali Slovo Života. Ich vlastné formy dnes zapierajú to, čo im môže priniesť prebudenie. Berú denomináciu a svoje vierovyznania namiesto Slova a to križuje Jeho Slovo a zbavuje Slovo Božie moci nad ľuďmi.

Nech povstane prebudenie spravodlivých a veľká moc nech príde do cirkvi pred jej odchodom. Nie je ťažko modliť sa o to, pretože Boh to zasľúbil.

Tu sú niektoré dôležité udalosti, ktoré boli zasľúbené na náš deň a práve prebiehajú alebo sú tesne pred vyplnením a budú kulminovať až do úplneho vyplnenia sa:

 • SYN ČLOVEKA ZNOVU NASPÄŤ V CIRKVI
 • DUCH SVÄTÝ TERAZ V PLNOSTI NAVŠTEVUJE CIRKEV
 • TOTO PRICHÁDZA DO TOHO TRETIEHO POTIAHNUTIA
 • PRICHÁDZAME DO DOKONALOSTI
 • POZDNÝ DÁŽĎ VYLIATY NA ĽUDÍ V POSLEDNÝCH DŇOCH
 • V ČASE VEČERA „BUDE SVETLO”
 • JE TO ČAS ZJEDNOCOVANIA SA BOHA A JEHO NEVESTY
 • DYNAMIKOU TEJTO CIRKVI BUDE ZNOVUNAPLNENIE DUCHOM SVÄTÝM
 • VZKRIESENIE Z TEMNÝCH DENOMINÁCIÍ
 • SEDEM TAJOMNÝCH HROMOV JE ZJAVENÝCH
 • DANÝ JE DUCH MÚDROSTI A ROZPOZNANIA
 • ČAS PREMENY JE TERAZ
 • RASTIEME DO PLNOSTI VZKRIESENIA
 • OČAKÁVAME NA PLNOSŤ ADOPCIE
 • PREMENA TELA
 • PRINAVRÁTENIE
 • ZASĽÚBENIE O JEHO PRÍCHODE
 • SVADBA NEVESTY KRISTOVEJ
 • TERAZ JE ČAS OZDOBENIA LÁMP
 • NANESENIE ZNAKU
 • VYTRHNUTIE
 • SME V TREŤOM EXODE
 • SVADOBNÁ VEČERA BARÁNKA V NEBI
 • TEN, KTO VÍŤAZÍ, TOMU DÁM SEDIEŤ SO MNOU NA MOJOM TRÓNE