lubosh 2. jan 2024

Náuka Slova

Ako je dôležité naše poznanie Božieho Slova? Môžeme porozumieť Božím myšlienkam?

Počas vekov sa ľudia stále snažili prísť na skutočný význam výrokov v Božom Slove. Niekedy to bolo zjavenie Ducha, inokedy ľudská myseľ snažiaca sa porozumieť Božie veci zemským spôsobom.

Dnes sa v cirkvách vykladá Slovo Božie rôzne, niekedy podľa tradície predkov, zakladateľov, učiteľov, alebo jednoducho sa vykladá podľa trendu väčšinového trendu ekumenického myslenia so snahou vyjsť všetkým v ústrety.

Keďže musí byť len jedna pravda, má ju Boh, nie človek. Čokoľvek Boh hovorí, deti Božie tomu veria.

Existujú zjavené pravdy, ktoré boli ukryté počas vekov. Nie teológia, ale Slovo oživené Duchom.

Podľa slov Pána Ježiša je Jeho Slovo Duch a Život a pravda vyslobodzuje.

Nikto, kto zapiera Syna, nemá ani Otca; kto vyznáva Syna, má aj Otca. Ján 8:31,32
Ten, kto má Syna, má život; kto nemá Syna Božieho, nemá života. 1.Jána 5:12
Každý, kto ide ďalej a nezostáva v učení Kristovom, nemá Boha. Kto zostáva v učení Kristovom, ten má Otca i Syna. 2.Jána 1:9


Objav pravdy z Božieho Slova vo svetle Posolstva na tento deň, potvrdeného od Boha a žijúce dnes v pravdivej Božej Cirkvi:Ježiš povedal: Keď vy zostanete v Mojom Slove, vpravde ste Mojimi učeníkmi a poznáte pravdu, a PRAVDA vás vyslobodí. » Ján 8:31,32

Dozvedieť sa pravdu vyslobodzuje. Pravda je Božie Slovo. Keď veríme Jeho Slovu, musíme neveriť všetkému, čo je v protiklade s Jeho Slovom, inak sme zmätení a poviazaní.

Keď Boh na začiatku povedal, “Nech je svetlo,” to bola pravda, a preto sa to muselo stať. Boh veril Svojmu vlastnému Slovu. On povedal, že keď ZOSTANEME v Jeho Slove (nielen keď letmo pozrieme, keď povrchne berieme Jeho výroky) vtedy spoznáme pravdu a TÁ PRAVDA nás vyslobodí. My sa nedokážeme vyslobodiť. Je potrebný Duch Svätý, ktorý vezme Svoje Slovo – Pravdu a robí to pre nás skutočným.

Satanovi sa s úspechom darilo počas vekov pred ľuďmi zakrývať Božiu pravdu, a držať ich v temnosti. On vie, že pravda vyslobodzuje a preto ju nenávidí. Ale Kristus nám v tomto čase nenechal nič neodkryté, pretože musíme byť na Jeho obraz a preto nás vykúpil, aby sme boli bezvadní a bez poškvrny pred Ním v láske.

tak, ako si nás v ňom vyvolil pred založením sveta, aby sme boli svätí a bezvadní pred ním, v láske... Efežanom 1:4
Vy, mužovia, milujte svoje ženy, jako aj Kristus miloval cirkev a vydal sám seba za ňu, aby ju posvätil očistiac ju kúpeľom vody, slovom, aby si ju postavil pred seba slávnu, cirkev, nemajúcu škvrny alebo vrásky alebo niečoho takého, ale aby bola svätá a bezvadná. Efežanom 5:25-27