Duchovný boj

Oblečte si celú zbraň Božiu, aby ste mohli obstáť proti taktike a úskočnosti diablovej.

[Efežanom 6:11]
Efežanom 6:10-13

Ostatne, moji bratia, mocnejte v Pánovi a v sile jeho vlády.

Oblečte si celú zbraň Božiu, aby ste mohli obstáť proti taktike a úskočnosti diablovej.

Lebo nie je nám zápasiť s krvou a s telom, ale s kniežatstvami, mocnosťami, so svetovládcami temnosti tohoto veku, s duchovnými mocami zlosti v ponebeských oblastiach.

Preto vezmite na seba celú zbraň Božiu, aby ste mohli odolať v ten zlý deň a vykonajúc všetko stáť.

1. Timoteovi 6:12

Bojuj dobrý boj viery, uchop večný život, do ktorého si aj povolaný a vyznal si dobré vyznanie pred mnohými svedkami.

„Premôcť" znamená „rozpoznať diabla pri každom z jeho trikov." Mnoho ľudí hovorí, že nie je žiadny diabol, to je len predstava. Neverte tomu. Existuje skutočný diabol. On je tak skutočný ako vy, ako ktokoľvek, skutočný diabol. A vy ho musíte skutočne rozpoznať. Vy musíte vedieť, že to je diabol. A potom, hneď, ako ho rozpoznávate a viete, že on je diabol a že je proti vám, potom, aby ste premohli, musíte rozpoznať, že Boh vo vás je väčší a mocnejší ako on, že Ten vo vás ho už premohol a skrze Jeho milosť on na vás nijako nemá. Amen. Tam je skutočné premoženie.

Narodili ste sa ako porazení. A to narodenie vás nikdy nemôže priniesť do Života, lebo ste sa narodili porazení. A ste v porazenom svete medzi porazenými ľuďmi, ktorí sa dostali medzi porazené vyznania, porazené denominácie. Musíte nejakým spôsobom prísť do víťazstva.

Je to ako ľalia. Zatiaľčo je ľalia, myslím, jeden z najkrajších kvetov... Mám veľmi rád tie veľké bahenné ľalie a rybníkové ľalie. Myslím, že nie je nič tak krásne, ako veľká rybníková ľalia, nazýva sa vodná ľalia. Aká je jej žiara. A odkiaľ to pochádza? Je to malé semeno dolu na spodku blatového, bahnitého rybníku. A to malé semeno, všetok svoj jas, ktorým bude kedy žiariť, je práve tam, keď je to v tom bahne. Ale ono musí denne bojovať, vediac, že tam je niečo... Je to čierne, je to špinavé, je to bahnité, je to odporné v tom hnuse, v ktorom žije, ale ono si tlačí cestu cez to bahno, blato a vody a hnijúce miesta, až kým nevystrčí svoju hlavu nad tým hore do svetla a nevyjadrí, čo bolo v nej po celý ten čas skryté.

Myslím, že to je premožiteľ, ktorý raz v hriechu, raz robil veci, ktoré boli zlé, raz robil nesprávne veci. Potom prečo sa obzerať naspäť do rybníka?

-- W.M.Branham, Ako môžem víťaziť?, 63-0825M

Musíte poznať Slovo. Stojte na Slove. Vidíte, tá veľká bitka je na dosah ruky. No, hrali sme sa na cirkev roky a roky, ale teraz prichádza hodina, keď Jambres a Jannes povstanú proti Mojžišovi, ako Biblia povedala, že to urobia. A bude to duchovný boj: konflikt. Niečo bude pokračovať ďalej. Denominačná cirkev sa len posunie rovno do denominácie a pôjde tou cestou, ktorou ide. Ale myslel som tým, že skutočný pravý veriaci prichádza na bojisko. A radšej by ste mali byť zbehlí a vedieť, čo robíte, inak môžete prijať nejakého zlého ducha tak ľahko a nevedieť o tom. Ak to je v protiklade s týmto Slovom, neverte tomu. Zostaňte so Slovom.

-- W.M.Branham, Kresťanstvo verzus modlárstvo, 61-1217

Jozua 24:14-15

Preto teraz sa bojte Hospodina a slúžte mu v úprimnosti a v pravde a odstráňte bohov, ktorým slúžili vaši otcovia tam za riekou a v Egypte, a slúžte Hospodinovi.

No, ak je to zlé vo vašich očiach slúžiť Hospodinovi, vyvoľte si dnes, komu budete slúžiť, či bohom, ktorým slúžili vaši otcovia, ktorí boli za riekou, a či bohom Amorejov, v ktorých zemi bývate, ale ja a môj dom budeme slúžiť Hospodinovi.

V Edene Boh poznal Svojho nepriateľa a všetky útoky Jeho nepriateľa. No, Boh je nekonečným Bohom a ten nekonečný Boh je Dokonalosťou všetkej dokonalosti. On poznal všetky veci, skôr než sa stali. A tak, ak sa mohol ten nekonečný Boh pozrieť dopredu (a On to urobil) a vidieť koniec od začiatku a vedel, že On tu bude mať na zemi deti, Jeho Vlastné požehnané deti, či neveríte, že On by sa o ne postaral najlepšie, ako vedel? [Zhromaždenie odpovedá, „Amen.“ —pozn.prekl.]

Či by ste vy, dnes večer, vaše deti, ktoré boli bezmocnými malými chlapcami, ktorí sa nedokázali sami o seba postarať, nesnažili by ste sa a nepracovali a neurobili všetko, čo by ste mohli, aby ste sa postarali najlepšie, ako by ste vedeli alebo boli schopní, aby ste sa o tieto deti postarali? [Zhromaždenie odpovedá, “Amen.“ — pozn.prekl.] Pretože si otec, rodič. A ak to bude... čo chcem povedať, pravdivosť a zmysel zemského rodiča. Rodičovstvo vzniklo v Bohu, pretože On bol tým prvým Rodičom. Či si nemyslíte, že Boh, keď videl, čím Satan bude, čo by Satan robil, že by dal Svojím deťom a obstaral im tú najlepšiu vec, ktorú im mohol poskytnúť? Ak vedel, aké budú útoky nepriateľa, tak Boh Svoje deti opevnil. Vidíte?

Vezmime si vojnu: keď sa generál vychádza stretnúť s iným generálom vo vojne. A tento generál, ak je skutočným, pravým občanom toho národa, ktorý reprezentuje... A on iste je, ak je generálom. A on, prvá vec, on pozorne sleduje nepriateľove útoky. On vie, čo on ide urobiť, ako to on bude robiť, pretože si trocha prešiel jeho štýl a špehoval ho.

My máme všade špiónov, viete o tom. V Anglicku sú americkí špióni. Vo Francúzsku sú americkí špióni. Tam sú Amer-...A ich nemeckí špióni sú tu. A tam sú...Bez ohľadu na to, akí priateľskí sme, stále máme špiónov. A my číhame vonku po nejakom druhu nukleárnej zbrane. Keď to nájdeme, vezmeme to späť do našej krajiny. Potom to, o čo ide, je, že oni sú pripravení. Keď príde vojna, oni vedia, ako zaútočiť na svojich nepriateľov.

Boh vedel, že táto veľká vojna sa blíži, medzi tým správnym a nesprávnym a On vedel, čo nepriateľ urobí. On vedel, ako presne Svojich ľudí vyzbrojiť. Takže, ak si všimneme, úplne prvá vec, ktorou Boh vyzbrojil Svoje deti, bola... Boh, súc nekonečný, vedel, čo treba na porážku Satana, kedykoľvek, kdekoľvek, všade, za akýchkoľvek podmienok. No, on by nepovedal, „Dám im niečo tu a potom o pár rokov neskôr, by Som možno vyskúmal pre nich niečo lepšie a potom o pár rokov neskôr.“

Tak, ako my v armáde, starý luk a šíp, kyjak, kamenná sekera a potom ďalší bol... Potom po luku a šípe prišla mušketa, a potom po muškete prišiel Springfield [Druh pušky. — pozn.prekl.] a teraz sú tu atómové zbrane a podobné veci. Vidíte? My sa vyvíjame stále viac.

Ale Boh dal na začiatku Svojim deťom „atómovú zbraň“, pretože On je nekonečným Bohom. No, vidiac, že tam bude konflikt a bude tam bitka, Boh vyzbrojil Svoje deti tým správnym druhom munície, správnym druhom útoku, správnym druhom všetkého, čo potrebovali, čo by ich previedlo celou cestou z Edenu do Vytrhnutia. Čo to bolo? Slovo. Slovo. To, čo porazí Satana, je Slovo. To ho porazí kdekoľvek, na akomkoľvek mieste. No, prečo chceme nejakú inú náhradu, keď už máme tú najlepšiu vec, ktorá tu je, Slovo?

-- W.M.Branham, Konflikt medzi Bohom a satanom, 62-0531

Rimanom 13:11-14

A toto, znajúc čas, že je už hodina, aby sme sa prebudili zo spánku a vstali, lebo teraz nám je bližšie spasenie, ako bolo vtedy, keď sme uverili.

Noc pokročila, a deň sa priblížil. Zložme tedy skutky temnosti a oblečme si zbrane svetla.

Jako vodne choďme slušne, nie v obžerstvách a pijanstvách, nie v smilstvách a prostopašiach, nie v zvade a závisti.

Ale si oblečte Pána Ježiša Krista a nestarajte o telo tak, aby sa v ňom zobúdzali zlé žiadosti.


Rozmýšľal som ohľadom komentára, ktorý som urobil naposledy, keď som tu bol. Povedal som, „Toto je ring, kde ľudia zápasia a bojujú.“ Pamätám si; Sám som robil tento druh športu. Boxoval som. Vyhral som majstrovský titul v ľahkej váhe v troch štátoch a nebol som porazený. Vzdal som sa toho preto, aby som mohol kázať Evanjelium. Ale poviem vám, teraz som vo väčšom boji, aký som kedy vo svojom živote bojoval. Nebojujem s kamošom; bojujem s diablom tak tvrdo, ako len môžem. Stále pamätám na tie rôzne techniky v boxe, spôsob, ako sa pozerať, a rôzne spôsoby chránenia sa, a tak ďalej. A určite musíte stáť na špičkách, zatiaľ čo bijete tohto veľkého nepriateľa, ktorého dnes máme. Tak, som určite šťastný... Nemám nič proti štadiónom a športom, a pokiaľ je to slušné, je to veľmi fajn vec. Ja ich len nepočúvam, alebo s tým nič nemám, pretože som to mal v krvi, takže sa od toho držím preč. Ja ale teraz bojujem veľký boj a mám tak hrozného nepriateľa. A tento chlapík nie je mojím kamošom; je mojím nepriateľom, diabol. Lenže som vďačný, že som tak dobre vybavený. Je potrebná viera, ktorá premôže tohto nepriateľa. A Boh to zaručuje.

-- W.M.Branham, Eliáš a Elizeus, 54-0304

Kniha
Výklad siedmich cirkevných vekov

Kniha a audiokniha. Podrobné štúdium Siedmich Cirkevných vekov a rôznych hlavných učení, ktoré sú obsiahnuté v Knihe Zjavenia od prvej do tretej kapitoly.

Čítať ...
Zväzok kázní
Zjavenie siedmich Pečatí

Kľúčové posolstvá proroka Williama Branhama zjavujúce tajomstvá Biblie v texte a v audio.

Čítať ...
Zväzok kázní
Adopcia

Päť kázní na tému umiestnenia Kresťana do pozície v Duchu Svätom, v jeho zasľúbenej zemi.

Čítať ...
Zväzok kázní
Hovorené Slovo

Kázne Williama Branhama v texte a audio. Posolstvá pravdy pre povzbudenie do viery Ježiša Krista.

Čítať ...
Zväzok kázní
Démonológia

Päť kázní na tému pôsobenia nečistých duchov v telesnej, náboženskej a duchovnej oblasti a ako nad nimi víťaziť.

Čítať ...
Úryvky
Zlaté hrudky

Inšpiratívne krátke články - úryvky z kázní Williama Branhama v texte a v audio.

Čítať ...